VILLREINRÅDET I NORGE


Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon for villreinnemnder og villreinutvalg. Det er 23 villreinområder i Sør-Norge. Forvaltningen lokalt skjer via villreinutvalgene (ett for hvert villreinområde). Villreinnemndene (ni nemnder) er offentlig oppnevnt av Miljødirektoratet. Villreinrådet som interesseorganisasjon, arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov - i et langsiktig perspektiv.

Styret i Villreinrådet er sammensatt av fem representanter fra utvalg og nemnder og har tilsatt sekretær/kasserer, samt redaktør for årboka, Villreinen. Redaksjonsrådet består sju representanter (tre fra Villreinrådet og fire fra forskning/forvaltning). 

Årboka  Villreinen har vært utgitt hvert år siden 1986, og distribueres/selges i samtlige villreinområder i Norge.

VILLREINEN er meget nyttig for enhver som interesserer seg for jakt og forvaltning av villrein. I tillegg har årboka også annet stoff fra fjell Norge. I 2015 utgis årboka for 30. gang.

Se: Vedtekter for Villreinrådet i Norge (pdf)

Se: Villreinrådet 2015-2017 (sammensetning)

Se: Møtereferat/høringsuttalelser (til høyre under bildet)

Villreinrådet i Norge; møte på Honne i september 2015. Foto: A. Nyaas

Villreinrådet i Norge; møte på Honne i september 2015. Foto: A. Nyaas


Foto forside: Per Jordhøy

Foto forside: Per Jordhøy

«Villreinen 2015» er klar for salg/distribusjon fra 1. juni. Årboka har totalt 41 artikler, fra lesernes egne jaktopplevelser i høstfjellet til artikler om villrein og verdiskaping, men også om utbygginger i nasjonale villreinområder. Fem sider med flybilder fra fjorårets kalvetellinger i nordområdene vil trolig mange sette pris på. Faste  abonnenter får årboka tilsendt via posten. Er du ikke abonnent? Se lenger ned for bestillingsinformasjon.

 

"Villreinen" trykkes i A4-format og er på 104 sider. Pris 110 kr. (inklusive porto)

Tegn deg som abonnent. Send e-post til jan.hageland@fjellstyrene.no


 
 

"EN VILLREIN ER EN VILLREIN NÅR DEN KAN LEVE I FLOKKER SOM STREIFER OVER STORE OMRÅDER, BRUKER VARIERTE BEITEOMRÅDER OG ER EN DEL AV MENNESKERS OPPLEVELSE OG HØSTING".

(VILLREIN & SAMFUNN, 2004)

Følg villreinen gjennom ett år! Produsert av NINAforskning

 

Villrein møter barrierer på Dovrefjell. Produsert av NINAforskning


 
 

BESTILL, DU OGSÅ....


For bestilling, ta kontakt med Jan Hageland, kasserer i Villreinrådet: Epost