Formelle krav


Krav

Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves, ha bestått jegerprøven. Aldersgrensen for å drive jakt på storvilt, er 18 år.

Alle som vil jakte i Norge må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret, fra 1. april til 31. mars. Avgiften er et vilkår for å drive jakt, men gir ikke jaktrett på noe område

Jegerproven.jpg

Viltloven

Viltloven regulerer all jakt og fangst. Hovedprinsippet er at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Kapitlet inneholder bestemmelser om bruk av våpen og motordrevne fremkomstmidler og regler om fangst. I tillegg gir loven blant annet regler om retten til jakt og fangst, organisering av jaktområder, forfølgningsrett etter skadet vilt, minsteareal, opplysningsplikt for jaktutbytte, bruk av hund under jakt, og bestemmelser om jegerprøve og jegeravgift.

Jakt er ikke en del av allemannsretten, siden retten til å jakte i utgangspunktet tilhører grunneieren. Dette gjør at jakt bare kan drives med tillatelse fra grunneier. Et unntak er den frie jakten på fjord og hav, der jakt kan skje uten tillatelse utenfor grensen mellom sjø og land.

 

Nyttig:

Last ned brosjyren "Jakt i Norge. Hunting in Norway. Jagen in Norwegen"    
(utgitt av DN i 2003 - pdf)
Jakt og fangst (Miljødirektoratets nettside)
Bedre villreinjakt (NJFF Møre og Romsdal)
Jakt og vilt (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
Håndtering av felt hjortevilt (Norsk Hjortesenter, Statskog, Norges Skogeierforbund, FM Vest-Agder)