Villreinrådet i Norge

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra alle landets 23 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov - i et langsiktig perspektiv.

Styret i Villreinrådet er sammensatt av fem representanter og har tilsatt sekretær/kasserer i ¼ stilling, samt redaktør for årboka, Villreinen.

Villreinområdene i Norge

Villreinen - årbok

Villrein20A.jpg
VillreinenAarganger.jpg

De norske villreinstammene forvaltes i dag i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter i Sør-Norge.

VILLREINEN 2013 er klar for salg. Årets utgave er den 28. i ei ubrutt rekke siden førsteutgaven i 1986.


"En villrein er en villrein når den kan leve i flokker som streifer over store områder, bruker varierte beiteområder og er en del av menneskers opplevelse og høsting". (Villrein & Samfunn, 2004)