Villreinrådet i Norge

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra alle landets 23 villreinområder. Villreinrådet arbeider for å ivareta villreinen som art og dens behov - i et langsiktig perspektiv.

Styret i Villreinrådet er sammensatt av fem representanter og har tilsatt sekretær og kasserer i delstillinger, samt redaktør for "Villreinen".

Villreinrådet produserer årboka Villreinen , som har vært utgitt årlig siden 1986. Villreinen har mange artikler som er like aktuelle i dag som de var da de ble publisert. Se oversikt over samtlige utgivelser.

Skinnarbu07-1.jpg

"En villrein er en villrein når den kan leve i flokker som streifer over store områder, bruker varierte beiteområder og er en del av menneskers opplevelse og høsting". (Villrein & Samfunn, 2004)

Villreinrådet i Norge 2017-2019:

Vara:

  1. Solveig Gråberg, Villreinnemnda for Ottadalen, 
    Mob.: 911 88 509
  2. Espen Dyrud, Brattefjell/Vindeggen villreinutvalg
  3. Jan Erik Dalum, Snøhetta villreinutvalg

Valgkomité:

  • Sigmund Tveitehagen (leder), Nordfjella villreinutvalg,
    Mob.: 992 95 152 
  • Odd Leif Angård, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø
  • Tommy Vatslid, Villreinnemnda for Setesdalsområde

 

Sekretær:

Christian Hillmann, Nordåsveien 41, 1251 Oslo. Mob.: 901 52 571 

Kasserer/regnskap:

Jan Hageland, Nord-Torpvegen 375, 2880 Nord-Torpa.
Tlf.: 61 11 95 70 Mob.: 905 52 790

Redaktør for VILLREINEN:

Fred Ivar Aasand, Snekkerstuvegen 7B, 2316 Hamar. 
Mobil: 99101516

Annonser:

Jan Erik Nygård, Ulvenvn. 123B, 0665 OSLO. Mobil: 913 52 402

Med i redaksjonsrådet

for årboka VILLREINEN er også: Kjetil Bevanger og Olav Strand, begge ansatt i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tor Punsvik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder og Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Sør