Villreinjakt i Norge

Hvert år felles det mellom 4000 og 5000 villrein i løpet av jakta. Antallet varierer i takt med bestandstallene i villreinområdene. Men, hvorfor jakter vi villrein?

PerJ-6.jpg

Kulturbærer

Jakt er viktig bestandsregulerende faktor. I tillegg er jakta og jegeren en viktig bærer av en gammel kultur - jegerkulturen. Dagens jeger er ikke avhengig av kjøttet for å overleve. For mange er viltkjøtt en kjærkommen avveksling i den norske husholdningen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mellom 8-9 000 jakter villrein hvert år. Hvorfor jakter så mange? De fleste driver villreinjakt av mange årsaker; høsting av naturens ressurser, rekreasjon, mosjon, spenning og sosialt samvær med venner. Dette settet av årsaker, i tillegg til regulering av bestandene, gjør jakten viktig for utøverne og samfunnene som preges av jegere og jaktutøvelse.

Er jakt en nødvendig høstningsmetode?

Mennesker har jaktet villrein i flere ti-tusener av år. Reinen har vært viktig som matressurs og for bosettingen i Norge. I tidligere tider ble villreinen skutt med pil og bue og fanget i fangstgraver og massefangstanlegg. I dag viderefører vi høstingen av villreinen gjennom aktiv jaktutøvelse. Jakta er hovedårsaken til dødelighet hos villrein i Norge. Dette regulerer bestanden i det enkelte villreinområde, slik at den ikke blir høyere enn det beiteressursene tillater over tid.

Villreinen lever av gras, urter og lav. Disse artene utgjør et svært karrig beitegrunnlag som er følsom for overbeiting. I tillegg er det få rovdyr som truer villreinen, men leveområdene er presset. Veier, hyttefelt og menneskelig aktivitet er årsak til fragmentering av leveområdene. For å unngå overbeiting, og for å holde relativt stabile villreinbestander, har vi derfor et årlig uttak av villrein gjennom jakt. Dermed unngås store bestandssvingninger og medfølgende store svingninger i beiteressursene. Forvaltningen av villreinen er med på ta vare på økosystemet i høyfjellet, og store økologiske katastrofer unngås.

 

Les mer om villrein og villreinjakt:

Jegernes egne opplevelser i villreinfjellet
Terje Skogland: Villrein
Per Jordhøy/Kjetil Bevanger: VILLREIN - fjellets nomade
Per Jordhøy: Snøhettareinen
Tor Punsvik/Vemund Jaren: Målrettet villreinforvaltning
Jan Thomassen/Jon Erling Skåtan/Lars Arne Bay: Jakt på villrein
Karl H. Brox/Per Jordhøy/Jon J. Meli: Opplev Forollhogna